Vodiči

Ovde možete pronaći informacije o svojim pravima u različitim vodičima koje smo izradili. 
Oni su napisani tako da pruže odgovore na svakodnevne probleme sa kojima se gradjani suočavaju u kontaktu sa pravosuđem.

Moja prava u izvršnom postupku

Vodič kroz ostavinski postupak

Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo

Vodič za zaštitu prava potrošača

Moja prava u slučaju (ne)zakonitog prisluškivanja

Kako da prijavim korupciju i koja su mi prava i obaveze ako to učinim?

Šta da radim kad mi stigne poziv za svedočenje?

Šta ako sam lišen/a slobode?

Zašto nam je potreban nezavisan sudija?

Moja prava u slučaju legitimisanja, pretresa i lišenja slobode

Vodič kroz Zakon o prekršajima - moja prava i obaveze

Vodič za individualne predstavke komitetima Ujedinjenih nacija

Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava

Poravnanje u postupcima zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Efikasna dostava sudskih pismena: Uputstvo za dostavljače

Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja

Bukleti o zaštiti podataka o ličnosti kroz institucije – zdravstvene ustanove

Bukleti o zaštiti podataka o ličnosti kroz institucije – osiguravajuća društva

Kako do informacija o radu sudova?

Vodič za samozastupanje građana

Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu!

Vodič za oslobođenje od sudskih troškova

Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca

Zaštita potrošača u izvršnom postupku iz oblasti komunalnih usluga

Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača

Vodič za žrtve kroz krivičnopravni sistem Srbije

Vodič kroz postupke za zaštitu prava žrtava rodno zasnovane diskriminacije i nasilja pred nezavisnim telima u Srbiji

Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji

Priručnik za primenu alternativnih sankcija

Vodič za građane u izvršnom postupku u komunalnim i srodnim predmetima - KAD IZVRŠITELJ POKUCA NA VRATA

Kako unaprediti krivičnopravnu zaštitu životne sredine?

Vodič za branioce po službenoj dužnosti

Vodič za portparole sudova u Srbiji

Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Кako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć – Praktičan vodič za građane

Besplatna pravna pomoć - vodič za gradske i opštinske uprave

Vodič za ekološke aktiviste - Kako do krivičnog progona ekoloških prestupnika?

Vodič za dobre odnose građana i policije

Kako da pomognem da izborna kampanja bude poštenija?

Ustavna žalba – vodič za obraćanje Ustavnom sudu

Kako do bržeg ostvarivanja prava na starosnu penziju - sudska zaštita

Vodič kroz privredno-kaznene postupke: prekršaji i privredni prestupi

Moja prava u slučaju saobraćajne nezgode: vodič za postupak pred osiguravajućim društvima

Protesti i digitalne tehnologije – vodič za organizatore

Vodič kroz pravno uređenje braka

Vodič kroz Advokatsku tarifu

Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog/osuđenog

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti