Najave događaja

Najave događaja

O projektu

‘Pravda za sve’ petogodišnji je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) osmišljen da pomogne Vladi Republike Srbije da reši pravne probleme građana i olakša im pristup pravdi kroz osnaživanje pravosudnog sistema i njegovih nosilaca i ostvarivanje zagarantovane vladavine prava.

 

Projekat ’Pravda za sve’ osnažiće građane Srbije da se bolje upoznaju i služe pravom i svojim pravima kroz uspostavljanje partnerskog odnosa između aktera u pravosuđu i lokalnih zajednica kako bi zajedno došli do inovativnih pristupa i rešenja za pravne probleme te unapređenja pravnih usluga.

 

Kao rezultat ovih aktivnosti, projekat ’Pravda za sve’ poboljšaće kvalitet i efikasnost pravde i transparentnost rada sudova, te na taj način doprineti rezilijentnosti i opštem cilju USAID-a za prosperitetnijom i demokratskom Srbijom, posvećenoj evropskim integracijama i oslanjanju na sopstvene resurse.

 

Projekat realizuju Development Professionals Inc. u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM).

 

Dodatne informacije o projektu možete pročitati ovde.

 

Realizacija projekta započela je u septembru 2023. godine. Neke od najvažnijih aktivnosti koje planiramo da sprovedemo u narednih 5 godina su sledeće:

 

  • unapređenje pravne pismenosti kroz informisanje građana Srbije – naročito najranjivijih grupa – o pravu i zakonima, njihovim pravima i putevima ka ostvarivanju pravde;

  • korišćenje tehnologije i omogućavanje dijaloga na relaciji pravosuđe – lokalna zajednica kako bi se podstaklo učešće javnosti u reformi pravosudnog sistema i postiglo bolje razumevanje potreba građana za pravdom, obezbeđujući uslove za optimalan ishod za sve nakon interakcije sa pravosudnim sistemom;

  • uvođenje inovativnih politika, praksi i alatki koje ljudima pomažu da pristupe pravdi, zaštite svoja prava i reše pravne probleme bez diskriminacije, naročito kada su u pitanju pripadnici ugroženih i marginalizovanih grupa;

  • unapređenje kvaliteta i modaliteta pružanja besplatne pravne pomoći kroz jačanje koordinacije, unapređenje operativnih procedura i poboljšanje kapaciteta i stručnosti njenih pružalaca;

  • poboljšanje mehanizama zaštite za žrtve i svedoke rodno zasnovanog nasilja kroz sistemske reforme, bolju koordinaciju relevantnih institucija, te unapređenje kapaciteta i znanja nosilaca pravosudnih funkcija.

 

 

 

Prijavite se

Pretraga