Najave događaja

Bukleti

Ovde možete pronaći informacije o svojim pravima u različitim vodičima koje smo izradili. 
Oni su napisani tako da pruže odgovore na svakodnevne probleme sa kojima se gradjani suočavaju u kontaktu sa pravosuđem.

Moja prava u izvršnom postupku

Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo

Vodič za zaštitu prava potrošača

Moja prava u slučaju (ne)zakonitog prisluškivanja

Kako da prijavim korupciju i koja su mi prava i obaveze ako to učinim?

Šta da radim kad mi stigne poziv za svedočenje?

Šta ako sam lišen/a slobode?

Zašto nam je potreban nezavisan sudija?

Moja prava u slučaju legitimisanja, pretresa i lišenja slobode

Poravnanje u postupcima zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Efikasna dostava sudskih pismena: Uputstvo za dostavljače

Bukleti o zaštiti podataka o ličnosti kroz institucije – zdravstvene ustanove

Bukleti o zaštiti podataka o ličnosti kroz institucije – osiguravajuća društva

Vodič za samozastupanje građana

Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu!

Vodič za oslobođenje od sudskih troškova

Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca

Zaštita potrošača u izvršnom postupku iz oblasti komunalnih usluga

Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača

Vodič za žrtve kroz krivičnopravni sistem Srbije

Vodič kroz postupke za zaštitu prava žrtava rodno zasnovane diskriminacije i nasilja pred nezavisnim telima u Srbiji

Kako do informacija o radu sudova?

Vodič za dobre odnose građana i policije

Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja

Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji

Priručnik za primenu alternativnih sankcija

Vodič za građane u izvršnom postupku u komunalnim i srodnim predmetima - KAD IZVRŠITELJ POKUCA NA VRATA

Vodič za branioce po službenoj dužnosti

Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

Vodič za portparole sudova u Srbiji

Prijavite se

Pretraga